Привредна комора Србије

Привредна комора Србије (ПКС) је самостална, невладина, пословно-стручна и интересна асоцијација правних и физичких лица која обављају регистровану привредну делатност. Чланове ПКС чине предузећа из свих привредних области и грана, у свим облицима својине, банке и друге финансијске организације, организације за осигурање, пољопривредне задруге - као колективни чланови преко свог савеза, и занатске и друге радње - као колективни чланови преко својих удружења. ПКС је основна Законом о привредним коморама („Сл. гласник РС“, бр. 65/01, 36/09 и 99/11- др. закон)

У функције коморе спадају следеће области: интересна асоцијација привреде - заступање заједничких интереса предузећа и других привредних субјеката пред државним органима и организацијама, у креирању привредног система, мера економске политике, услова привређивања и пословања; место окупљања и договарања - усклађивање интереса и активности предузећа, утврђивање заједничких ставова, размена искустава, успостављање међусобних пословних веза, и др. пословно-стручна институција - својим чланицама даје одређене информације и пружа стручну помоћ и консалтинг услуге; усклађивање развоја - учесник у креирању и реализацији стратегије развоја, политике регионалног развоја, инфраструктуре и нових пројеката; неговање добрих пословних обичаја - јачање пословног морала у привреди, судови части и арбитража; јавна овлашћења - издавање сертификата, уверења, сагласности и дозвола у пословању са иностранством, бонитет предузећа, вођење регистара; информисање јавности - информисање привреде и јавности о раду Коморе и њених органа, информисање унутар коморског система, сарадња са средствима јавног информисања, издавање гласила Привредне коморе Србије "ПКС инфо“, итд.

У надлежности Центра за едукацију, дуално образовање и образовне политике ПКС спадају:

  1. Планирање, организација и реализација информативно-инструктивних, специјалистичких и ексклузивних комерцијалних семинара и других облика пословне едукације привредника у области развоја људских ресурса, пословне комуникације, финансија и рачуноводства, стандарда квалитета, информационих технологија, општег менаџмента и предузетништва; организовање некомерцијалних семинара, тематских округлих столова, панела и других облика преношења стручних и актуелних пословних информација и знања привредницима на основу донетих закона и других привредних мера;

  2. Истраживање потреба привреде за новим образовним профилима и модернизацијом постојећих;

  3. Промовисање дуалног образовања међу привредним субјектима и анимирање истих да узму учешће;

  4. Реализација послова поверених Законом о дуалном образовању;

  5. Покретање иницијатива за измене и допуне регулативе и давање мишљења о законским и другим решењима везаним за реформу и развој система образовања и запошљавања;

  6. Учешће у радној групи Еврокоморе за образовање;

  7. Сарадња са Министарством просвете РС и надлежним институцијама у области развоја стручног и професионалног образовања, као и универзитетима, факултетима и фондацијама у земљи и иностранству;

  8. Повезивање и заступање образовних интереса и потреба привреде са политикама министарстава, а пре свега министарства просвете, науке и технолошког развоја, посебно у области квалификација, регулисаних професија, класификације занимања.

За више информација, посетите сајт ПКС, као и налоге на друштвеним мрежама Facebook и LinkedIn, као и YouTube канал.


Контакт


Адреса: Ресавска 13-15, 11000 Београд
Служба за информисање и односе са јавношћу:
Tел: +381 11 33 00 905
Tел: +381 11 32 31 601
E-mail: informisanje@pks.rs