Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије

Делокруг рада Министарства просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР) утврђен је Законом о министарствима ("Сл. гласник РС", бр. 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015 - др. закон и 62/2017).

Према члану 14 поменутог Закона, МПНТР обавља послове државне управе који се односе на: истраживање, планирање и развој предшколског, основног, средњег и високог образовања и ученичког и студентског стандарда; допунско образовање деце домаћих држављана у иностранству; управни надзор у предшколском, основном, средњем и високом образовању и ученичком и студентском стандарду; учешће у изградњи, опремању и одржавању објеката предшколског, основног, средњег и високог образовања и ученичког и студентског стандарда од интереса за Републику Србију; стручно-педагошки надзор у предшколском, основном и средњем образовању и ученичком стандарду; организацију, вредновање рада и надзор над стручним усавршавањем запослених у просвети; нострификацију и еквиваленцију јавних исправа стечених у иностранству; унапређење друштвене бриге о обдареним ученицима и студентима; унапређење друштвене бриге о ученицима и студентима са посебним потребама, стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи, као и друге послове одређене законом.

МПНТР обавља послове државне управе који се односе на: систем, развој и унапређење научноистраживачке делатности у функцији научног, технолошког и привредног развоја; предлагање и реализацију политике и стратегије научног и технолошког развоја; утврђивање и реализацију програма научних, технолошких и развојних истраживања; усавршавање кадрова за научноистраживачки рад; предлагање и реализацију иновационе политике; подстицање технопредузетништва, трансфера знања и технологија у привреди; развој и унапређење иновационог система у Републици Србији; прописе у области заштите и промета права интелектуалне својине; развој функционисања система научно-технолошких информација и програма развоја научно-технолошке инфраструктуре; истраживање у области нуклеарне енергије; сигурност нуклеарних објеката; производњу и привремено складиштење радиоактивних материјала, изузев у нуклеарним енергетским постројењима, као и друге послове одређене законом.

У свом саставу, МПНТР има следеће основне унутрашње јединице:

 1. Сектор за предшколско и основно образовање и васпитањe;
 2. Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих;
 3. Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције;
 4. Сектор за високо образовање;
 5. Сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције;
 6. Сектор за дигитализацију у просвети и науци;
 7. Сектор за дуално и предузетничко образовање и васпитање;
 8. Сектор за финансије;
 9. Сектор за инспекцијске послове;
 10. Сектор за науку и
 11. Сектор за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем.

У МПНТР се као посебне унутрашње јединице образују Секретаријат Министарства и Кабинет министра.

У МПНТР се образују Одсек за правне послове, Група за интерну ревизију и Одељење за координацију рада школских управа, као уже унутрашње јединице изван сектора и Секретаријата.

За више информација посетите сајт МПНТР, као и налоге на друштвеним мрежама Facebook и Twitter.

За информације о дуалном образовању и предузетништву, односно учењу кроз рад посетите страницу МПНТР.


Контакт


Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд
Тел: +381 11 3613734
Е-mail: kabinet@mpn.gov.rs